Reformer


Håndbog om anbrigelsesreformen.pdf

Den 1. januar 2006 trådte anbringelsesreformen i kraft. Reformen medførte en række nye krav til kommunernes indsats over for sårbare børn og unge.

Samlet set skal reformen give større kvalitet i indsatsen, en mere målrettet og bredspektret indsats, færre brudte anbringelsesforløb samt en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Hvad er forebyggelse, opsporing og tidlig indsats? 

 • Med forebyggelse menes den del af indsatsen, der søger at forhindre, at børn og unge får behov for en egentlig foranstaltning efter § 52,

 • Med opsporing menes den del af indsatsen, der handler om at få øje på de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter § 52.

 • Med tidlig indsats menes at afhjælpe, et barns eller en ungs problemer, så snart man er blevet opmærksom på dem. Indsatsen bør være mindst muligt indgribende for barnet eller den unge.

Kravet om dokumentation øges, for retssikkerhedens skyld

Og allerede året efter, præcis 1. Januar 2007 skulle kommunerne stå klar, med en sammenhængende børne politik, og standarder for hvordan de ville håndtere de forskellige sager.

Håndbog om Barnets reform.pdf

Barnets Reform trådte i kraft den 1. januar 2011. Den overordnede målsætning med lovændringerne er at støtte udsatte børn og unges muligheder for at trives og at udvikle deres personlige og faglige kompetencer. Og fokus på forberedelse, til voksenlivet (Barnets reform, blev en opdateret version af anbringelsesreformen).

Konkret er der tale om en række ændringer i forhold til at fremme

 • Tryghed i opvæksten,

 • Børn og unges rettigheder,

 • Tidlig indsats,

 • Kvalitet i indsatsen.

Barnets Reform indfører følgende ændringer, der særligt understøtter barnets rettigheder:

 • Krav om samtale med barnet på anbringelsesstedet mindst 2 gange årligt, jf. § 70, stk. 2.

 • Pligt til høring af anbringelsessted før visse afgørelser, jf. § 69, stk. 5.

 • Barnets ret til samvær med forældre og netværk, jf. § 71.

 •  Barnets ret til en støtteperson.

 •  Nedsættelse af alderen for, hvornår børn kan klage i deres sag, fra 15 til 12 år, jf. § 167 og § 168.

 •  Opsættende virkning ved afgørelse om hjemgivelse og hjemgivelsesperiode, jf. retssikkerhedslovens § 72, stk. 2.

 •  Udvidelse af Ankestyrelsens adgang til at tage sager op af egen drift, § 65.